Den Haag stad aan zee: handle with care!

De ligging van Den Haag als grote stad aan zee is uniek. De kust is de grootste onbegrensde openbare ruimte in Nederland. Scheveningen trekt veel toeristen, dat is goed voor de werkgelegenheid. En met de duinen beschikt de stad over unieke natuurgebieden. Dat mensen kunnen kiezen tussen rust en vertier langs de kust draagt bij aan een prettig leefklimaat. Verdere verstedelijking, verrommeling, slechte bereikbaarheid en vercommercialisering zijn de belangrijkste risico’s die de kwaliteit bedreigen, vinden de bezoekers van het STAD gesprek ‘Van wie is de kust?’ dat Platform STAD organiseerde op 18 mei 2017.

‘Elk nieuw project moet kwaliteit toevoegen in plaats van parasiteren op de kust’ zegt Eric Luiten (landschapsarchitect BNT). Om de balans tussen rust en vertier te behouden zouden zowel de natuur als het stedelijk gebied op een kwalitatieve manier versterkt moeten worden.

Toetsingscriteria kwaliteit niet toereikend

‘Economische functies conflicteren wel eens met het landschap. Er moet wel een scheiding tussen natuur en bebouwing zijn’ zegt Heino Walbroek (stichting Marketing Scheveningen). Toch zien ook veel deelnemers aan het STAD gesprek juist ook mogelijkheden in het slim combineren van activiteiten en functies. In een multifunctionele stad aan zee kunnen wonen, werken en intensieve recreatie samengaan met kustverdediging zoals de zandmotor en uitbreiding van de natuur. De Pier biedt bijvoorbeeld ruimte voor een flink programma, terwijl het strand er open onderdoor loopt. Scheveningen is een toplocatie met vele gezichten.

‘Kwantiteit gaat nu veelal boven kwaliteit bij de ontwikkeling van nieuwe projecten’, meent Heino Walbroek. Hoge bebouwing op het voormalig Norfolkterrein beperkt het zich op de zee. En of de strandhuisjes op het Zuiderstrand nu mooi of lelijk zijn, ze hebben geen unique sellingpoint terwijl door privatisering dat stuk strand alleen nog toegankelijk is voor mensen die er dik voor betalen. Maar, als je het gebied ‘op slot’ zet, is er ook geen mogelijkheid tot toevoeging van kwaliteit en natuur.

Om bij nieuwe projecten (landschappelijke) kwaliteit toe te kunnen voegen, zijn duidelijke kaders vooraf en toetsingsmogelijkheden noodzakelijk. Over bijvoorbeeld bouwhoogte, openheid, beeldkwaliteit en zonering. Veel instrumentarium uit het Rijksbeleid is met de decentralisatie uitgegumd en niet goed overgedragen op provincie en gemeente. Het kustpact is een geslaagde correctie op dit proces. De uitwerking moet op niveau van provincie en gemeente verder worden ingevuld. De raadsleden Robert van Asten van D66 en Gerwin van Vulpen van de HSP zijn het er over eens dat de huidige kaders en criteria om kwaliteit te toetsen in Den Haag niet voldoende zijn. Daarnaast zal er ook bewaakt moeten worden dat de kaders en regels worden nageleefd.

Fietsers in de duinen

Betere relatie stad en natuur

‘Maak een zachtere overgang tussen stad en duinen door natuur meer de stad in te trekken’, zegt Arnoud van der Meulen van stichting Duinbehoud. In Scheveningen is nu relatief weinig groen. De verbinding van de kust met de stad zorgt in Den Haag voor een goed leefklimaat.

De kwaliteit van het landschap brengt veel mensen in beweging. Met de komst van het Nationaal Park Hollandse Duinen kan de natuur beter worden beschermd. Het landschap rondom de stad is ook belangrijk voor de (groeiende) bevolking als plek voor ontspanning, rust en beweging. ‘Als ik er niet in mag, is de natuur niet mijn vriend’, zegt Eric Luiten. Ook Van der Meulen is van mening dat het geen zin heeft de natuur te beschermen, als je er als recreant geen gebruik van mag maken. Om de grote biodiversiteit in de duinen te beschermen, zullen er echter ook rustiger gebieden moeten zijn.  Mag je in de duinen bijvoorbeeld wel of niet mountainbiken, en waar dan?

Hoogwaardig OV naar Scheveningen en Kijkduin noodzakelijk

‘De grote hoeveelheid auto’s in Scheveningen gaat ten koste van de leefbaarheid’, zegt Heino Walbroek. Een goede bereikbaarheid van de kust is echter essentieel voor het toerisme. Er is dan ook grote behoefte aan goede snelle OV verbindingen naar Scheveningen en Kijkduin. Op die manier kan de kust behalve met de stad, ook veel beter met de regio worden verbonden.

Parkeren in de duinen bij het Zuiderstrand

 

Veel deelnemers aan het STAD gesprek zijn voorstander van betere bereikbaarheid van de kust met de fiets. Aangezien het gebruik van de fiets daadwerkelijk toeneemt, brengt dit ook enige overlast met zich mee. Fietsen worden in Scheveningen op allerlei onwenselijke plekken geparkeerd. Extra fietsenstallingen zijn een oplossing, maar het heeft net als met achterlaten van afval op het strand ook te maken met (ongewenst) gedrag van bezoekers. Om met alle nieuwe ontwikkelingen een prettige balans tussen rust en reuring te houden, zal iedereen op zijn eigen manier steeds opnieuw zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Van ondernemer, projectontwikkelaar, recreant, rustzoeker, gemeente, natuurbeschermer, metropoolregio tot provincie, de kust is van ons allemaal: handle with care.

Den Haag stad aan zee

Verslag van het STAD gesprek ‘Van wie is de Kust?’ in het Zuiderstandtheater met deelnemers in de zaal, Eric Luiten (Landschapsarchitect, voormalig Rijksadviseur Landschap en Water), Heino Walbroek (stichting Marketing Scheveningen), Arnoud van der Meulen (stichting Duinbehoud), Gerwin van Vulpen (raadslid Haagse Stadspartij) en Robert van Asten (raadslid D66)

Jooske Baris in gesprek van wie is de kust

 

borrel STAD gesprek van wie is de kust

Foto’s – Platform STAD, Rijkswaterstaat en Den Haag marketing

Bewaren